Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

Jogszabályok

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
 • A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
 • Az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény
 • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 • A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
 • A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • A Munka Törvénykönyve- 2012. évi I. törvény
 • A közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény
 • Minden egyéb jogszabály, amely a Hivatal alap- kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenységének ellátását szabályozza.