Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

TÁJÉKOZTATÁS

a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

 

Tisztelt Ügyfelek!

 

A 191/2020. (V.8.) Kormányrendelet alapján 2018. május 18. napjától a jegyző államigazgatási hatáskörébe tartozó ellenőrzött bejelentés (bejelentés) elektronikus úton tehető meg.

Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül a rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint az email útján megtett bejelentés is. Amennyiben jogszabály a kérelem benyújtására elektronikus űrlap használatát írja elő, úgy a bejelentésre is annak használatával kerülhet sor.

Az email útján tett bejelentés kizárólag az alábbi email címen tehető meg:

engedelyezes@pusztavacs.hu

A bejelentéssel egyidejűleg az eljárások illetékének 50 % - át kell megfizetni. Amennyiben a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, úgy az illetéket a jogszabály szerinti 100% - ra kell kiegészíteni.

A jogszabály alapján engedélyezésnek minősül minden olyan határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység elvégzését teszi lehetővé, vagy valamely jog gyakorlását biztosítja.

Kivételek (többek között):

 • anyakönyvi engedélyezés;
 • hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek;
 • földügyi és földforgalmi eljárások;
 • erdő igénybevételével összefüggő ügyek;
 • termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások;
 • fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások;
 • gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások;
 • köznevelési nyilvántartásbavételi eljárások;

Az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentés a bejelentéstől számított 8 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak – az engedélyre a jogszabályban meghatározott időtartamban.

Az értesítést elektronikusan vagy szóban, vagy távközlő berendezés útján közli a hatóság és abban ismerteti az ahhoz fűződő joghatás beálltát. Ha a határidő úgy telik el, hogy az értesítés nem kerül közlésre, akkor a határidő lejártát követő napon a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

Mindezek mellett az értesítés az alábbiak szerint tekinthető közöltnek:

 • a bejelentés szerinti tevékenység, a fentnevezett rendelet hatálya alá tartozik;
 • a bejelentésre a jogszabályban meghatározott módon és tartalommal került sor;
 • a bejelentést a jogszabályban meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél tették meg;
 • a bejelentés megtétele az automatikus elektronikus visszaigazolással igazolható;

Amennyiben a jogszabályban rögzített kizárási okok fennállnak, úgy a hatóság a tevékenység végzését a határidő letelte előtt végzéssel megtiltja és a végzés közlését követően engedélyezési eljárást folytat le.

Pusztavacs, 2020. 05. 18.

                                                                                   dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita

                                                                                                aljegyző